Gündem

Çalışan Memnuniyeti ve Bağlığı Nedir? Araştırmaları Neden Önemli?

XSIGHTS, gerçekleştirdiği çalışan memnuniyeti araştırmalarında, çalışanların memnuniyet ve memnuniyetsizlik seviyelerini ve nedenlerini ortaya koymaktadır. Daha sonra, atılması gerekli adımlara yönelik müşterileriyle birlikte aksiyon stratejilerini planlamaktadır. Ayrıca bunların doğru ve etkili şekilde çalışanlara aktarılması konusunda da danışmanlık hizmetleri vermektedir. 

Çalışan Memnuniyeti Araştırmasının Gerekliliği ve Faydaları

Çalışan Memnuniyeti Araştırmaları genel olarak, bir kurumdaki çalışanların kuruma ve o kurumda çalışmaya yönelik memnuniyet seviyelerini, bunların nedenlerini ve sonrasında da konuyla ilgili aksiyon planlarını ortaya koymak amacıyla yapılan çalışmalardır. Her ne kadar ilk anda akla somut deneyimlere yönelik memnuniyet algısı gelse de bu tarz çalışmalar kurumun stratejisinden, itibarından ve vizyonundan memnuniyet gibi doğrudan günlük çalışma ortamında deneyimlenmesi zor soyut kavramlara yönelik bakış açılarını da ortaya koymaktadır.

XSIGHTS, çalışan memnuniyeti araştırmalarında genel olarak aşağıdaki konu başlıklarını ele almaktadır:

 • Fiziksel çalışma koşulları
 • Ücretlendirme ve yan haklar
 • Ödüllendirme ve takdir sistemi
 • Kişisel gelişim ve kariyer olanakları
 • İş özel yaşam dengesi
 • İş yapış şekilleri ve süreç akışları
 • Kalite yönetimi
 • Bilgi paylaşımı ve iletişim
 • İşbirliği/ Ekip çalışması
 • Kurum stratejisi
 • Kurumsal itibar
 • Kurumun vizyonu

Çalışan Memnuniyeti Araştırmaları Neden Gerekli?

XSIGHTS, gerek kendi yaptığı araştırmalardan elde ettiği deneyimle gerekse de akademik çalışmalardaki çıktılara dayanarak çalışan memnuniyetinin çalışan motivasyonu ve çalışan bağlılığıyla doğrudan ilişkili olduğunu savunmaktadır.

Ayrıca, çalışan memnuniyetinin dolaylı olarak müşteri memnuniyetini de etkilediği unutulmamalıdır. Kurumundan memnun bir çalışan, yüksek bir motivasyon ve bağlılıkla çalışarak bunu müşteri ile kurduğu ilişkiye de yansıtacaktır. Ayrıca memnun çalışan; üretken, inovatif ve isteklidir. Dolayısıyla, çalışan memnuniyeti araştırmaları ile düzenli olarak çalışanların memnuniyetini takip etmek ve sorunları ortadan kaldırarak memnuniyeti artırmak aynı zamanda verimli ve karlı bir iş ortamını da beraberinde getirecektir.

Çalışan memnuniyeti araştırmalarının kurumlara sağladığı avantajlar şunlardır;

 • Çalışan bağlılığını ve bağlılığa etki eden faktörleri belirlemek,
 • İhtiyaç duyulan iyileştirme fırsatlarını tespit etmek,
 • Çalışan memnuniyetini arttırmak için İnsan Kaynakları Planı oluşturmak,
 • Çalışan motivasyonunu artıracak noktaları belirlemek,
 • Çalışanları kurumun gelişimine yönlendirecek şekilde geribildirim sağlamak,
 • Hem birey hem de kurumun eğitim ve inovasyon ihtiyaçlarını belirlemek,
 • Çalışanların beklentilerini tespit etmek,
 • Çalışanlarının kurum imajı hakkında görüşlerini öğrenmek,
 • Çalışanların ilk yöneticileri ve üst yönetim hakkındaki görüşlerini almak,
 • Çalışanların motivasyon düzeylerini belirlemek,
 • Düşük performansın sebeplerini belirlemek ve önlem almak,
 • Kurumdaki uygulamaların (performans sistemi, ücret ve ödüllendirme sistemi vb.) etkinliğini ölçmek ve
 • Kurumun fiziki çalışma koşulları hakkında çalışanların görüşlerini almaktır.
 • Çalışan memnuniyeti araştırmaları gösteriyor ki, çalışanlar şirketlerinden memnun olduklarında verim ve aynı doğrultuda karlılık da artmaktadır.

Çalışan Memnuniyeti ile İşletme Performansı Arasındaki İlişki

Çalışan memnuniyeti ile işletme performansı arasındaki ilişki, modern iş dünyasında giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Çünkü mutlu ve memnun çalışanlar, işletmelerin başarısında kritik bir rol oynamaktadır. Bu iki faktör arasındaki etkileşim, şirketin uzun vadeli sürdürülebilirliği ve rekabet avantajı açısından belirleyici olabilir.

Çalışan memnuniyeti, işletmedeki çalışanların işleri ve çalışma koşullarıyla ilgili duydukları genel tatmin ve mutluluğu ifade eder. Bu memnuniyet, bir dizi faktörden etkilenebilir, bu da çalışma ortamından liderlik tarzına, iş güvenliğinden kariyer gelişimine kadar geniş bir yelpazeyi içerir. İşletme performansı ise, finansal başarıdan müşteri memnuniyetine, iş süreçlerinden inovasyon kapasitesine kadar çeşitli ölçütlerle değerlendirilen bir kavramdır.

Çalışan memnuniyeti ile işletme performansı arasındaki pozitif ilişki, birçok araştırma ve gerçek dünya deneyimleri tarafından desteklenmektedir. Memnun ve mutlu çalışanlar, genellikle daha yüksek bir iş performansına katkıda bulunurlar. Bu, verimlilik artışı, düşük devir oranları, artan müşteri memnuniyeti ve şirket içi inovasyon gibi çeşitli şekillerde kendini gösterebilir.

Öncelikle, mutlu çalışanlar daha motive olurlar ve işlerine daha bağlılık gösterirler. Bu, iş süreçlerinin daha etkili bir şekilde yürütülmesine ve şirketin hedeflerine daha etkin bir şekilde odaklanılmasına olanak tanır. Ayrıca, işletmedeki pozitif bir çalışma ortamı, çalışanların birbirleriyle daha iyi işbirliği yapmalarını teşvik eder, bu da ekip performansını artırır.

Çalışan memnuniyeti aynı zamanda işletme içi devir oranlarını azaltabilir. Çalışanların işlerinden memnun olmaları, onların şirkette kalma olasılığını artırır. Bu durum, şirketin sürekli olarak yüksek performans göstermesine ve çalışanlarının deneyim ve bilgilerinden uzun vadeli olarak yararlanmasına olanak tanır.

Müşteri memnuniyeti ile de doğrudan ilişkili olan çalışan memnuniyeti, müşteri hizmetlerinin kalitesini artırabilir. Mutlu çalışanlar, genellikle daha iyi müşteri hizmeti sunarlar ve bu da müşteri sadakatini artırabilir. Uzun vadeli müşteri sadakati, işletme performansını sürdürülebilir kılar ve rekabet avantajı sağlar.

Çalışan Memnuniyeti Araştırmalarının Faydaları Nelerdir?

Çalışan menuniyeti araştırmalarının sonucunda doğru aksiyon planları ortaya konduğunda şunlar elde edilecektir:

 • Motivasyonu yüksek çalışan
 • Üretken çalışan
 • Kuruma bağlılığı yüksek çalışan
 • İnovatif çalışan
 • Verimli çalışan
 • Müşteriyle iyi ilişkiler
 • Yüksek verimlilik ve karlılık
 • Kurumun vizyon ve stratejilerini benimsemiş çalışan
 • Yaptığı işten gurur duyan çalışan
 • Kurumunu tanıdıklarına da tavsiye eden çalışan

XSIGHTS, gerçekleştirdiği çalışan memnuniyeti araştırmalarında, çalışanların memnuniyet ve memnuniyetsizlik seviyelerini ve nedenlerini ortaya koyduktan sonra, atılması gerekli adımlara yönelik müşterileriyle birlikte aksiyon stratejilerini planlamaktadır. Bunların doğru ve etkili şekilde çalışanlara aktarılması konusunda da danışmanlık hizmetleri vermektedir. Atılacak adımları doğru planlamak kadar, bunların iletişiminin çalışanlarla nasıl yapılacağı da ayrıca üzerinde düşünülmesi gerekli bir konudur. Her seviyeden çalışanın yapılacak değişikliğe ve değişikliğin amacına yönelik aynı şeyi anlamış olması bu aksiyonların sürdürülebilir ve etkin olması bakımından bir hayli önemlidir. 

Yazar

Picture of Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi

Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi