Gündem

Moleküler Diyagnostik Pazarı

Moleküler Diyagnostik Pazarı raporuna erişmek için tıklayınız. 

blank

İçindekiler

1. YÖNETİCİ ÖZETİ  
2. AMAÇ ve YÖNTEM  
3. GİRİŞ  
3.1. Moleküler Diyagnostik ve Kullanım Alanları  
4. GLOBAL MOLEKÜLER DİYAGNOSTİK PAZARI  
4.1. Pazara Genel Bakış  
4.2. Ürün Tiplerine Göre Pazar Büyüklükleri ve Tahminleri  
4.2.1. Kit Pazarı  
4.2.2. Sarf Malzemeleri Pazarı  
4.2.3. Cihaz Pazarı  
4.2.4. Yazılım Pazarı  
4.3. Kullanım Amacına Göre Pazar Büyüklükleri ve Tahminleri  
4.4. Teknolojiye Göre Pazar Büyüklükleri ve Tahminleri  
4.4.1. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (Polymerase Chain Reaction, PCR)  
4.4.1.1. PCR Türleri  
4.4.2. Floresan In Situ Melezleme  
4.4.3. DNA Dizileme  
4.4.4. DNA Mikroçipleri  
4.4.5. İzotermal Nükleik Asit Amplifikasyonu  
4.4.6. Transkripsiyon Aracılı Amplifikasyon (TMA)  
4.4.7. Diğerler Teknolojiler  
4.5. Bölgeler ve Ülkeler Bazında Moleküler Diyagnostik Cihaz ve Ekipmanlar Pazar Analizi  
4.5.1. Asya-Pasifik Bölgesi Moleküler Diyagnostik Cihaz ve Ekipman Pazarı  
4.5.1.1. Asya-Pasifik Moleküler Diyagnostik Cihaz ve Ekipman Pazarı-Ülke Analizleri  
4.5.2. Batı Avrupa Moleküler Diyagnostik Cihaz ve Ekipman Pazarı  
4.5.2.1. Batı Avrupa Moleküler Diyagnostik Cihaz ve Ekipman Pazarı-Ülke Analizleri 
4.5.3. Doğu Avrupa Moleküler Diyagnostik Cihaz ve Ekipman Pazarı 
4.5.3.1. Doğu Avrupa Moleküler Diyagnostik Cihaz ve Ekipman Pazarı-Ülke Analizleri 
4.5.4. Güney Amerika Moleküler Diyagnostik Cihaz ve Ekipman Pazarı 
4.5.4.1. Güney Amerika Moleküler Diyagnostik Cihaz ve Ekipman Pazarı-Ülke Analizleri 
4.6. Sektördeki Büyük Oyuncular 
4.6.1. Ro F. Hoffmann-La Roche Ltd 
4.6.2. Abbott Laboratories 
4.6.3. QIAGEN 
4.6.4. Biomérieux 
4.6.5. Danaher Corporation 
4.6.6. Seegene 
4.6.7. Becton Dickinson& Co. 
4.6.8. Siemens Healthineers AG 
5. TÜRKİYE MOLEKÜLER DİYAGNOSTİK PAZARI 
5.1. Pazara Genel Bakış 
5.2. Anatolia Geneworks 
5.2.1. PCR İzolasyon Kitleri Türkiye İthalat 
5.2.2. PCR İzolasyon Kitleri Türkiye İhracat 
5.2.3. PCR Cihazları Türkiye İthalat 
5.2.4. PCR Cihazları Türkiye İhracat 
5.2.5. İzolasyon Cihazları Türkiye İthalat 
5.2.6. İzolasyon Cihazları Türkiye İhracat 
5.2.7. Aparatlar Türkiye İthalat 
5.2.8. Aparatlar Türkiye İhracat 
5.3. Türkiye Gıda Güvenliği Pazarı 
5.4. Türkiye Gıda Güvenliği GDO Tespiti ve İşlenmiş Gıdalarda Tür Tayini Pazarı 
6. SONUÇ ve ÖNERİLER 
6.1. Pazar Trendi Odaklı Stratejiler 

Yönetici Özeti

21.Yüzyıl, klinik diyagnostikte yeni bir aşamaya gelindiği, biyoteknolojik gelişmelere dayalı moleküler diyagnostik tekniğinin SARS, COVID-19, Hepatit C gibi bulaşıcı hastalıkların yanı sıra kanser gibi kronik hastalıkların da tanılanıp izlenerek hastalara kişiselleştirilmiş tedavi yöntemlerinin sunulduğu bir dönemdir.

Moleküler diyagnostik teknolojisine dayanan testler arasında daha sonra geliştirilen gerçek zamanlı PCR (q PCR), geleneksel PCR’ın önüne geçerek halk sağlığını tehdit eden SARS, COVID-19 gibi virüslerin kısa zamanda genetik haritasının çıkarılmasını sağlayıp tanı, tedavi ve aşının geliştirilmesini sağlamıştır

Moleküler diyagnostik teknolojisini içeren diğer bir alan, PCR testleri kullanılarak biyoteknolojik yöntemlerle genetiği değiştirilmiş organizmalarda (GDO) tür tayini ve GDO tespitidir. Tür tayini veGDO qPCR testlerini de içeren gıda güvenliği testi global Pazar büyüklüğü, 2020’de 2,8 milyar dolar olup bunun 2027’de 4,1 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.

Artan kullanım ve 2019 sonunda ortaya çıkan COVID-19’un da etkisiyle hızlı büyüyen küresel moleküler diyagnostik cihaz ve ekipmanları pazarı, 2020’de 18.074,7 milyon dolara ulaşmıştır. 2025 ve 2030 pazar büyüme tahminleri göz önüne alındığında, 2025’e kadar büyüme hızının 2020 yılına göre düşük kalacağı ancak 2025- 2030 arasında artacağı yönündedir.

2019 yılına göre pazar, 2020 yılında 3 kat büyüme kaydetmiştir. 2021 yılı ve sonrasındaki 3 yıllık tahminlerde 2020 yılına göre bir düşüş söz konusudur ancak rakamlar hiçbir zaman 2019 yılı öncesine inmemektedir. Bu durum göstermektedir ki COVID-19, Pazar payındaki artışın en önemli sebebi olsa da tek etken değildir.

Önümüzdeki yıllarda büyümeyi destekleyecek diğer etkenler; kanser de dahil olmak üzere kronik hastalıklardaki artış nedeniyle moleküler teşhis cihazlarına ve ekipmanlarına yönelik artan talep, çeşitli bakteriyel ve viral salgınlardaki hızlı artış, artan yaşlı nüfus, sağlık hizmetlerine erişimdeki artış, kronik hastalıkların artan yaygınlığıdır. Tüm bunların yanı sıra, önümüzdeki yıllarda COVID-19 günümüzdeki etkisini kaybetmiş olsa da hala var olmaya devam edecek ve moleküler diyagnostik alanındaki cihaz ve ekipmanlara duyulan ihtiyaç azalsa da devam edecektir.

Raporda, moleküler diyagnostik pazarı ürün tipine göre, kullanım amacına göre, teknolojiye göre ve bölgeler bazında incelenmiştir.

Ürün tipine göre yapılan kitler, sarf malzemeleri, cihazlar ve yazılım ayrımında kitler 2020 yılındaki 7.482,3 milyon dolarlık payıyla bu pazarın %41,4’ünü domine etmektedir.

Kullanım amacına göre yapılan kanser, farmakogenomik, genetik testler, bulaşıcı/infeksiyöz hastalıklar, prenatal ve diğer uygulamalar ayrımında genetik testler segmenti, 7.553,6 milyon dolarlık payıyla pazarın %41,8’ine sahiptir. Ancak 2020-2025 arasında bulaşıcı hastalıklar segmentinin %1,3’lük bir yıllık bileşik büyüme oranı (YBBO) ile en fazla büyüyen sektör olacağı tahmin edilmektedir.

Teknolojiye göre yapılan DNA dizileme, PCR, İzotermal Nükleik Asit Amplifikasyonu, Transkripsiyon Aracılı Amplifikasyon, In Situ Melezleme, Mikroçipler ve Diğer Teknolojiler ayrımında DNA dizileme 2020 yılındaki 5.239,0 milyon dolarlık pazar payı ile ilk sırada yer almaktadır. Yine aynı yıl, 5.029,5 milyon dolarlık pazar payı ile ikinci sırada yer alan PCR ile birlikte DNA dizileme teknolojisi pazarın %50’sinden fazlasını ellerinde tutmaktadır.

Kuzey Amerika, bu pazarda en büyük bölge olup (ABD aldığı %42 civarındaki payla bölgenin en büyüğüdür) onu Asya-Pasifik ve Batı Avrupa izlemektedir.

Küresel pazarda büyük oyunculardan ilk üçü şunlardır: F. Hoffmann- La Roche Ltd, pazarın %19’ini elinde tutarak ilk sırada yer alırken onu %5,6 ile Abbott Laboratories ve %5 ile QIAGEN NV takip etmektedir.

Türkiye’de, moleküler diyagnostik pazar büyüklüğü 2015’teki 45,5 milyon dolardan 2020’de 129 milyon dolara ulaşmış olup 2025’te 166,5 milyon dolara ve 2030’da 277,3 milyon dolara çıkması öngörülmektedir. Türkiye’de genellikle qPCR testi kullanılmaktadır.

Türkiye’de moleküler diyagnostik kitleri üreten birkaç firma bulunsa da Anatolia Geneworks bunlar içerisinde aşağıdaki özellikleri nedeniyle öne çıkmaktadır.

Şirket’in uzmanlık konusu olan Real-Time PCR, DNA dizileme ve DNA/RNA izolasyonu alanında AR-GE ve üretimini kendi yaptığı, GDO konusunda kullanılanlar da dahil olmak üzere, 350’den fazla kiti bulunmaktadır.

Yurtiçi SARS-CoV-2 testler dışındaki moleküler diyagnostik pazarında, Roche Holding AG, Qiagen N.V.ve Abbott Laboratories gibi global firmalar ile beraber en büyük 4 tedarikçiden biridir. Cirosu 2019’daki 21 milyon TL’den 2020’de 421,5 milyon TL’ye yükselen firma, aynı satışlarının %93’lük bir kısmını yurt dışına yapmıştır.

Fast Company Dergisi’nin ABD’de gerçekleştirilen “Most Innovative Companies” araştırmasının Türkiye’deki ilki olan “En İnovatif Şirketler” çalışmasında Anatolia, Bosphore Yeni Koronavirüs Saptama Kitleri ile, Türkiye’nin En İnovatif 50 Şirketi sıralamasında dördüncü olarak başarısını yakalamıştır.

Moleküler Diyagnostik Pazarı raporunun tamamına erişmek için tıklayınız. 

Yazar

Picture of Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi

Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi